Opis programu
Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej aproksymacji tych przebiegów za pomocą splajnów. Aproksymacja danego przebiegu może być, w zależności od potrzeb, wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów. Punkt pierwszy i ostatni są zawsze uwzględniane. Plik do obliczeń można wybrać za pomocą opcji Otwórz plik lub pośrednio za pomocą opcji Ustawienia. Odczytywane pliki mogą mieć format tekstowy, z rozszerzeniami 'txt', 'csv'.

Program umożliwia aproksymację seryjną (okienko dialogowe Ustawienia), z oceną jakości przybliżenia. Okienko dialogowe 'Ustawienia' pozwala na wybór punktów biorących udział w aproksymacji przebiegu oryginalnego.Odbywa się to w ten sposób, że w polu wyboru 'Do aproksymacji wybrany co i-ty punkt' wskazujemy z jakim krokiem punkty są wybierane z przebiegu i stanowią one podstawę do aproksymacji. Punkty pierwszy i ostatni są zawsze brane pod uwagę. W zależności jaki krok wyboru punktów zostanie przyjęty, przebieg aproksymujący przybliża przebieg oryginalny z różną dokładnością. Aproksymacja jest realizowana z wykorzystaniem splajnów.
W celu ułatwienia oceny stopnia przybliżenia można zaznaczyć pole 'Analiza wszystkich wariantów', co powoduje na przykład przy wybranej wartości 'co 100 punkt' wykonanie 100 aproksymacji, z krokiem wyboru od 1,..,100. Wyniki ocen są zapisywane do pliku 'Oceny.txt' w folderze roboczym programu. Jeśli zaznaczone zostanie również pole 'Pokaż ocenę wszystkich wariantów' wówczas zaraz po wykonaniu obliczeń, na ekranie zostanie wyświetlona w Notatniku systemowym zawartość pliku 'Oceny.txt'.Użytkownik w zależności od typu zadania może skorzystać z wybranego typu aproksymacji o określonej wartości oceny zgodności.

Dodatkowy przycisk Otwórz, daje możliwość wyboru pliku do analizy czyli generowane jest okienko Otwórz, w którym można wskazać plik do obliczeń. Przycisk Anuluj oznacza rezygnację z aproksymacji a przycisk Zatwierdź uruchamia obliczenia. Podczas aproksymacji przebieg oryginalny oraz aproksymujący są rysowane na ekranie.
Po uruchomieniu pliku wejściowego, program wykonuje pojedynczą lub wielokrotną aproksymację, w zależności od ustawień (okienko dialogowe 'Ustawienia'). Na ekranie, po wykonaniu obliczeń, widoczne są dwie charakterystyki: oryginalna oraz aproksymująca. Korzystając z opcji 'Pokaż | ukryj przebieg oryginalny (PO)' można usuwać z rysunku przebieg oryginalny lub ponownie go pokazać. Odpowiednia ikonka daje ten sam efekt. Identyczna funkcja istnieje dla przebiegu aproksymującego (Pokaż | ukryj przebieg aproksymujący (PA)) - ikonka . Kolory jakimi są rysowane przebiegi są identyczne z kolorami ikonek PO i PA.
przebieg oryginalny i aproksymujący
przebieg oryginalny
przebieg aproksymujący
Tytuły rysunków są identyczne jak nazwy plików wejściowych. Można zmienić tytuł rysunku korzystając z opcji 'Zmień tytuł rysunku' lub odpowiadającej jej ikonki na pasku narzędziowym. Po zatwierdzeniu zmian w okienku dialogowym 'Zmiana opisu rysunku', okienko zamyka się a odpowiednie zmiany są wykonywane w nagłówku rysunku.
okienko zmiany tytułu
rysunek z nowym tytułem
W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki (Przemieszczenie punktu myszką)
przebiegi przed modyfikacją
przebiegi podczas modyfikacji
przebiegi po modyfikacji
lub klawiatury (Przemieszczenie punktu klawiaturą), dostosowując przebiegi do własnych wymagań i tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku.
przebiegi podczas modyfikacji
przebiegi po modyfikacji
Opcja 'Pokaż | ukryj punkty' pozwala na włączenie prezentacji punktów charakterystyk oryginalnej i aproksymującej. Na każdym z przebiegów są nanoszone, w odpowiednim kolorze, punkty charakterystyk. Opcja ta jest szczególnie przydatna podczas powiększania rysunków oraz przemieszczania punktów myszką lub klawiaturą. Po naciśnięciu odpowiedniej ikonki, na przebiegach pojawiają się punkty w kolorze czerwonym (przebieg oryginalny) oraz zielonym (przebieg aproksymujący).

Jeśli powiększy się na przykład pierwszy fragment rysunku, to położenie punktów przebiegów będzie dobrze widoczne. Dodatkowo najeżdżając myszką na dowolny punkt lub przemieszczając ją dowolnie po ekranie, możemy odczytać wartości Y dla obu przebiegów na pasku, na dole ekranu. Dla współrzędnej X, znajdującej się pomiędzy punktami, odczytywane są aproksymowane wartości y_PO i y_PA z danego przedziału. Na pasku wyświetlane są również współrzędne X i Y położenia myszki oraz data i aktualny czas.
przebiegi liniowe
przebiegi z punktami
powiekszenie - przebiegi liniowe
powiększenie - przebiegi z punktami
Opcja 'Powiększ fragment rysunku | oryginał' umożliwia wielokrotne powiększanie dowolnego aktywnego rysunku. Po wybraniu ikonki z lupką, opcja jest aktywna i można powiększać wybrane fragmenty ekranu.

Zaznaczanie obszaru odbywa się w następujący sposób: klikamy lewym przyciskiem myszki w pierwszym wybranym punkcie i przesuwamy myszkę do kolejnego punktu opisującego wymagany obszar, klikamy ponownie lewym klawiszem myszki. Podczas przesuwania myszki, po pierwszym kliknięciu, cały czas, szarymi liniami, zaznaczany jest obszar prostokątny. Po drugim kliknięciu wybrany obszar jest odmalowywany na ekranie. Program dopasowuje skale X, Y do wybranego obszaru. Podczas przesuwania myszki lewy przycisk myszki nie musi być wciśnięty. Przykładowo dla rysunku obok zaznaczono obszar X (0-5000) i Y (170000-174000).

Operacje powiększania można wykonywać wielokrotnie. Na przykład na kolejnym rysunku mamy wybrany obszar X (1000-2000) i Y (171600-172400).

Zakończenie działania funkcji powiększania i powrót do początkowego rysunku odbywa się albo poprzez ponowne wybranie ikonki lupy (ewentualnie odpowiedniej opcji menu) lub użycie prawego przycisku myszki. Na całym rysunku lub dowolnym powiększonym obszarze można realizować inne operacje.
pełne przebiegi
przebiegi - fragment 1
przebiegi - fragment 2